TTZNP

APPLICATION

Crops Foliar Application Soil application Application
Vegetables 75-300ml/ha                                 1 Lt/ha   2-3 applications from the beginning of flowering
Citrus and Olives 75-250ml/ha 2 applications after flowering
Pome and Stone Fruits 75-300ml/ha 2-3 applications before flowering
Potatoes, Onions, Carrots, Sugar Beet, Rice             75-200ml/ha 2-3 applications from 4-5 leaf stage
  Pistachio, Soybean, Beans, Peas etc. 2-3 applications before flowering
Cereals During brotherhood
Maize   Stage 5-6 leaves
Cotton Before flowering
  Vineyards 2-3 applications before and after flowering

TTZNP është prodhuar për të furnizuar nevojat e bimëve me Azot, Fosfat dhe Zink në një aplikim të vetëm. TTZNP është një produkt posaçërisht i formuluar. Përmban azot, fosfor dhe zink të cilët absorbohen lehtësisht nga sistemi i bimëve.

Fosfori brenda bimës aktivizon procesin e zhvillimit të sistemit rrënjor; gjithash- tu është thelbësor për proceset fiziologjike të lulëzimit, formimit dhe zhvillimit të frutave.