Herbica DORA

Herbica DORA është një pajisje për spërkatjen e herbicideve në vreshta, ngjitet përpara në traktor me ndihmen e hidraulikut ulet dhe ngritet në poziten optimale punues.

Herbica DORA punon në mënyre hidraulike, gjërsia punuese shkon në distanca prej 1.8 m deri në 3.2 m si në vreshta ashtu edhe në pemishte.

Herbica është paisje ideale për sperkatjen e barojave te keqia. Presioni punues është 1.5 bar dhe spenzon 150 lit uje/ha, në shpejtesi punuese 4-6 km/h.

Kërkesa minimale për montimin dhe operimin e kësaj paisje ne Traktor kërkohet 60 KF dhe lidhja përpara .