P9241 FAO 380

 

Është hibrit i grupit mesatarisht i herëshëm i cili bënë pjesë në grupet e Optimum® AQUAmax® hibrideve.

Kultivohet në të gjitha regjionet e sidomos në ato regjione ku lagështia është deficit.

Ka potencial të lartë të prodhimtaris e cila jep mbi 10t/ha.Larësia është mesatare me pozicion të ulët të tramakve. Kokrra është dhëmbore e cila shum shpejtë e humb lagështin. Posedon sistem të fort rrënjor dhe kërcel stabil.

Duhet të mbillet në afatin optimal si dhe në rast të rimbjelljës.